Bauer Media Oy:n verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Bauer Media Oy:n verkko-osoitteessa www.bauermedia.fi ja muissa Bauer Media Oy:n hallinnoimissa verkko-osoitteissa ja Bauer Media Oy:n muutoin tarjoamat verkon kautta välitettävät palvelut mukaan lukien radio- ja mobiilipalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt,  -kilpailut sekä muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat Bauer Media Oy:n verkkopalvelut (jäljempänä ”Verkkopalvelut”), joiden käyttöön ja joissa tuotettavien palveluiden tarjoamiseen sovelletaan näitä Bauer Media Oy:n Verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Verkkopalveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) Verkkopalveluihin sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä, sekä (iii) Verkkopalveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Verkkopalveluiden käyttö edellyttää lisäksi, että käyttäjä hyväksyy  Bauer Media Oy:n Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja (ml. Tietosuojaseloste), hänellä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluita miltään osin.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Verkkopalveluiden käyttöön ja on tietoinen Käyttöehtojen, palvelukohtaisten ehtojen sekä Bauer Media Oy:n Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen sisällöstä. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Verkkopalveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja Bauer Media Oy:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot, suorittanut palvelun edellyttämät maksut ja Bauer Media Oy on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

2. Käyttöoikeus

Bauer Media Oy myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Verkkopalveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Verkkopalveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta Bauer Media Oy:n kanssa.

Verkkopalveluihin sisältyvien palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Bauer Media Oy voi lisäksi edellyttää käyttäjää luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä sekä pitämään tiedot ajan tasalla. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman Bauer Media Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Bauer Media Oy:llä on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle Bauer Media Oy:hyn kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopalvelut sisältävät yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska Bauer Media Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, Bauer Media Oy ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Bauer Media Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Bauer Media Oy kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

3.1. Tekstiviestit

Kanavalle on mahdollista lähettää tekstiviestejä mikäli tekstiviestinumero on mainittu verkkopalvelussa. Tekstiviestit ovat maksullisia ja hinta on mainittu tekstiviestinumeron yhteydessä.

Tekstiviestien hinnoittelu perustuu lähetettyjen viestien määrään. Yhden viestin enimmäismerkkimäärä on 160 merkkiä. Huomioithan, että puhelimesi ei välttämättä ilmoita viestin merkkimäärää. Tekstiviesti voi sisältää vain normaaleja merkkejä ja kirjaimia. Yksi viesti voi huomaamattomasti kasvaa usean viestin (yli 160 merkkiä) mittaiseksi. Myös emojien lisääminen viestiin voi kasvattaa viestin merkkimäärää huomaamatta sadoilla merkeillä tehden tekstiviestistä usean viestin mittaisen.

Tekstiviestit näkyvät puhelinlaskussa Rapido Media Oy:n nimellä. Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä palaute@rapidomedia.fi.

4. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Bauer Media Oy tekee parhaansa, jotta Verkkopalvelut olisivat käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Bauer Media Oy ei kuitenkaan vastaa Verkkopalveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Bauer Media Oy ei vastaa Verkkopalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Verkkopalveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Bauer Media Oy:llä on oikeus keskeyttää Verkkopalveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Bauer Media Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Bauer Media Oy kehittää Verkkopalveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Bauer Media Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Verkkopalveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

5. Palveluun sisältämä aineisto

Verkkopalveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Verkkopalveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat Bauer Media Oy:lle tai ovat Bauer Media Oy:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Verkkopalveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Verkkopalveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Bauer Media Oy ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Verkkopalveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Verkkopalveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

6. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Verkkopalveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Bauer Media Oy:lle tai välittämiseen Verkkopalveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

Bauer Media Oy ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä Bauer Media Oy:tä että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa Bauer Media Oy:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt Bauer Media Oy:lle Verkkopalveluiden kautta. Bauer Media Oy:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Verkkopalveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvään journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Bauer Media Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Bauer Media Oy ei maksa käyttäjän Verkkopalveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi Bauer Media Oy:n Verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Verkkopalveluihin tallentama tai Verkkopalveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta Bauer Media Oy:n mielipidettä tai osoita Bauer Media Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

Bauer Media Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjien Verkkopalveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineiston palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Verkkopalveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Verkkopalveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Verkkopalveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Bauer Media Oy:tä vastaan liittyen Bauer Media Oy:lle toimittamaansa tai Verkkopalveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Bauer Media Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Verkkopalveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan Bauer Media Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

7. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Bauer Media Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Bauer Media Oy:n Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Verkkopalveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli Verkkopalveluihin sisältyvät yksittäiset palvelut edellyttävät käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen hyödyntämistä, käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Bauer Media Oy:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

8. Vastuu Verkkopalveluiden sisällöstä

Verkkopalvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja Bauer Media Oy ei anna palveluista mitään nimenomaisia takuita. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

Bauer Media Oy ei takaa että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia. Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) käyttämisestä tai lataamisesta.

Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa Bauer Media Oy:ltä tai palvelun kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa. Verkkopalveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Bauer Media Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Bauer Media Oy:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. Bauer Media Oy ei vastaa Verkkopalveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

9. Vastuunrajoitus

Bauer Media Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta Bauer Media Oy vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Verkkopalveluista sekä Verkkopalveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

10. Henkilötiedot ja tietoturva

Bauer Media Oy käyttää Verkkopalveluiden kautta kerättyjä henkilötietoja mm. tuotekehitykseen, käyttäjäkokemuksen personointiin ja mainosten ja markkinoinnin kohdentamiseen Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Verkkopalvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Verkkopalveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Bauer Media Oy:lle tai kolmansille osapuolille.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Bauer Media Oy:n Verkkopalveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut Bauer Media Oy:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Bauer Media Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, Bauer Media Oy:n Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Bauer Media Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, Tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Bauer Media Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

13. Voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Bauer Media Oy:n ylläpitämiin Verkkopalveluihin. Sopimus toisen Käyttäjän ja Bauer Media Oy:n välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Bauer Media Oy voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Bauer Media informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Verkkopalveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska Bauer Media Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Verkkopalveluissa.

Bauer Media Oy (1082172-6)
Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki
puh. (0)20 747 4000
www.bauermedia.fi